Från dröm till företag- resultat och likviditetsbudget


Att göra budgetar kan kännas svårt och jobbigt men när du väl har lärt dig att behärska de olika budgeterna kommer det vara ett av de viktigaste verktygen du har som företagare.

Det viktigaste i ditt företag är att veta exakt vilka kostnader du har så du vet exakt hur mycket pengar du behöver få in varje månad för att det inte ska gå åt skogen.

Vad är en budget?

En budget är en uppskattning där u skriver ner ditt företags beräknade intäkter och kostnader. Kostnaderna är oftare lättare att skriva ner, dem vet man oftast vilka det är. Har man aldrig drivit företag så är det  lättaste sättet  att ringa runt och ta in offerter på kostnader, på så sätt så kan man uppskatta vad det kommer att kosta. När man har koll på kostnaderna så ska man uppskatta intäkterna. Det är jättelätt att överskatta intäkterna, men oavsett hur mycket du vill så kommer en felaktig intäktsuppskattning inte betala dina räkningarna.

Ett förslag är att när du gör en budgeten – låtsas att du gör den åt en person som vill låna pengar av dig för att starta ett företag. Var hård – Att vara hård och realistisk är det enda sättet att lyckas med en budget. Du kan ju göra flera budgetar. En drömbudget en worscase budget.

Så här gör du en resultatbudget

Resultatbudgeten är ett verktyg för att du ska kunna ställa intäkter och kostnader mot varandra över en viss tid – oftast minst ett år och helst några år  framåt.

Du tar upp dina intäkter:

 • Försäljning, räntor etc.

Du tar upp dina kostnader

 • Löner
 • Lokaler
 • Sociala avgifter
 • Resekostnader
 • El
 • Värme
 • Reparationer
 • Telefon
 • Datorkostnader
 • Bokföring, revision, deklaration.
 • Marknadsföring
 • Försäkringar
 • Leasing
 • Bilkostnader
 • Avskrivningar

Siffran du får fram när du tar kostnader minus intäkter kallas resultatet. Från detta dras i enskild firma och handelsbolag egenavgifter. Därefter dras skatt. Resten är vad ägaren/ägarna har att disponera.

Så här gör du en likviditetsbudget

En likviditetsbudget ska visa dig hur mycket pengar som finns i ditt företag nu och vid olika punkter i framtiden så att du kan planera för svackor i företagets ekonomi långt innan de inträffar. Som företagare har måste man ha kolla på likviditetsbudget. Man måste veta när momsen ska betalas och när skatterna ska in. Man måste veta hur mycket pengar har och om man kan investera i olika saker så man inte står utan pengar när en faktura ska betalas.

Konkret exempel:

Du fakturerar en kund för ett utfört jobb den under augusti och kunden har 30 dagar som betalningsvillkor. Det betyder att du fakturerar den sista augusti så påverkar din likviditetsbudget för augusti på ett positivt sätt.

Hyrbilen som du använde för jobbet fakturerade hyrbilsfirman den 15 augusti med 30 dagar som betalningsvillkor. Det betyder att du måste betala din faktura den 15 september och då är den 15 dagar kvar till du får betalt från din kund. Det här påverkar din likviditet negativt under den halva delen av september eftersom du ligger ute med pengar under 15 dagar till du fått betalt av din slutkund. Är du med?

Det här ska du göra.

 • Titta igenom din resultatbudget där du ser hur kostnaderna fördelar över årets tolv månader.
 • Gör en negativ prognos för pengar som ska komma in under tolv månader
 • Ställ de kostnader du vet om mot de intäkter du vet om för perioden.
 • Utvärdera. Finns det dalar i likviditeten på vägen? Hur kan du i så fall göra för att undvika dem? Kan du öka intäkterna, utnyttja en checkkredit, ta ett tillfälligt lån eller fördela kostnaderna på något annat sätt?

När du gjort det här har du kontroll över likviditeten i ditt företag och det kommer att hjälpa dig att sova bättre.

Jag tycker Almis mall för att göra resultat och likviditetsbudget är bra.

Här har du länken till Almis mall för att göra resultat och likviditetsbudget Almis resultat- och likviditetsbudget_xls

Lycka till!

Peter Nordin

Grundare av Entrepreneurial Hive, Göteborg Citykonferens, Ardor och Nordux

från dröm till företag- Att göra en affärsplan del 2


Nu har vi kommit till affärsplanen. En förslag på hur en affärsplan kan vara utformad är följande överskrifter.

1.    Introduktion

2.    Vision

3.    Sammanfattning av affärsmodell

4.    Utförlig affärsmodell

5.    Teamet

6.    Riskanalys

7.    Genomförandeplan

8.    Likviditetsbudget

9.    Resultatbudget.

Försättsblad

Ett snyggt försättsblad ger ett professionellt intryck och ska innehålla: företagets namn, samtliga deltagares namn och kontantkuppgifter, sekretessklausul (se nedan), och om möjligt en bild på erbjudandet.

1. introduktion

I din introduktion skriver du kort och säljande om affärsidén för att den som läser ditt bidrag snabbt ska kunna få en överblick över vad affärsplanen innehåller. Introduktionen är en kort presentation av din produkt, tjänst eller organisation och har som syfte att övertyga mottagaren att det här är en bra ide och ska leda till att man vill läsa hela affärsplanen.

2. Vision

·      Vad är företagets vision?

·      Varför gör du det här?

3. Sammanfattning av affärsmodellen

Att sammanfatta hur man ska tjäna pengar och för att få en tydlig bild över affärsmodellen så tar du din Business Model Canvas (BMC) som du gjort tidigare och klipper in. På så sätt kan du överskådligt förklara hur din affärsmodell hänger ihop. Har du inte gjort någon BMC så kan du läsa här hur du gör en BMC.

4. Affärsmodell

När du klippt in din business model canvas så ska du beskriva affärsmodellen mer utförligt i avsnitten som kommer efteråt.

Frågorna är som är nerskrivna under respektive avsnitt är till för att underlätta och det är helt upp till dig att välja vilka frågor som passar just dittt område och utveck- lingsfas.

4.1. Värdeerbjudande

–       Vilka problem eller behov du löser med din idé och varför det är viktigt för din kund att få detta löst?’

–       Vad är din lösning på problemet eller behovet och vad är det som är unikt med den? (koncept, produkt, affärsmodell, etc.)

–       Vad nyttan/värdet är för kunden med att använda din produkt/tjänst? (uttryckt i pengar/tid/bekvämlighet/förbättrad kvalitet/etc.)

–       Vilka konkurrerande produkter/tjänster som finns och beskrivit varför kunden ska köpa er produkt istället för konkurrenternas?

–       Beskriv hur du ska skydda er produkt/tjänst och skapa konkurrensfördelar? (mönsterskydd, patent, innovationstakt, design, marknadsföring, etc.

–       Beskriv om det finns patent eller rättsliga skydd som hindrar dig från att sälja din produkt/tjänst på marknaden.

–       Beskriv om produkten är färdigutvecklad? Om Nej, hur mycket tid/kapital tror du krävs för att skapa en säljbar produkt?

–       Beskriv hur ert företag blir hållbart med avseende på miljö och sociala aspekter i det långa loppet?

4.2 Kundsegment

–       Beskriv företagets första kunder? Hur många är de? Hur resonerar de? Hur ställer de sig till ert erbjudande?

–        Beskrivit dina kunder mer specifikt? ( Exempelvis ålder, kön, språk, inkomst, livsstil, köpbeteende, personlighet etc.)

–       Hur ska du nå dina tilltänkta kunder?

–       Har du undersökt att de tilltänkta kunderna faktiskt är intresserade av den lösning du erbjuder dem för att lösa deras problem? Hur gick du tillväga när du undersökte detta?

–       Hur mycket pengar kunden skulle kunna tänka sig spendera på din produkt/tjänst och vad du baserar denna siffra på?

–       Beskriv den potentiella marknad som du ser din affärsidé har. Hur ser det ut rörande Storleken, tillväxtutsikter, trender och utveckling?

4.3. Distributionskanaler

–        Var och hur ni kommer att sälja er produkt/tjänst (fysiskt/digitalt/etc.)?

–        Hur du ska leverera ert värdeerbjudande till era kunder?

–        Vilka eventuella marknadshinder som kan finnas och hur du ska kringgå dessa?

4.4. Kundrelationer

–        Hur du ska skaffa kunder?

–        Vad som krävs för att etablera och underhålla en relation till dina kunder? (exempelvis tid, pengar, resurser, etc.)

–        Hur får kunden kännedom om företaget och ditt erbjudande?

–        Hur ska du få kunden att köpa din produkt/tjänst?

–        Hur du ska differentiera ert erbjudande i förhållande till konkurrenternas? Kommer du att konkurrera genom bättre teknik, design, service, tillgänglighet, pris etc.?Har ditt företag större hållbarhetsfördelar?

–        När du väl har fått kunder, hur går du tillväga för att behålla dem på lång sikt?

4.5. Intäkter

–       Hur du ska tjäna pengar på din idé? Från vilka håll får du in pengar? (direktförsäljning, återförsäljare, annonsförsäljning, serviceavtal, licensiering, franchising, abonnemang, etc.)

–        Hur mycket av produkter/tjänster du tror att ni kommer att sälja? När kommer du att sälja dem?

–        vilket pris du kommer att ta betalt för din produkt/tjänst och hur du kom fram till detta pris?

4.6. Nyckelpartners

–        Beskriv vilka samarbeten/partnerskap som är viktiga för din verksamhet? (leverantörer, distributörer, tillverkare, reklambyråer, återförsäljare, etc.)

–        Har dina partners någora viktiga resurser som du behöver? (t.ex. personal, material, kunskap etc.

–        Hur du ska initiera kontakten med era potentiella partners?

–        Har du undersökt dina samarbeten/partnerskap ur ett etiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart perspektiv?

4.7. Nyckelaktiviteter

–        Vilka nyckelaktiviteter  måste du och ditt team vara duktiga på för att kunna skapa och leverera ert värdeerbjudande till kunden? (exempelvis tillverkning, produktutveckling, logistikhantering, försäljning, outsourcing, utveckla mjukvara, etc.)

4.8 Nyckelresurser

–        Vilka är de viktigaste resurserna för att kunna skapa och leverera er produkt/tjänst? (exempelvis personal, webbsida, maskiner, byggnader, fordon, patent, varumärke etc.)

–        Vilka är dina distributionskanaler och kräver de några specifika resurser?

4.9. Kostnader

–       Vilka de största kostnaderna och hur kommer det att vara när företaget kommit igång? (rangordna dem gärna i storleksordning)

–       Vilka är era kostnader för marknadsföring?

–        Har företaget har ett kapitalbehov det första året och hur planerar att finansiera det?

–        Har du kommenterat era beräkningar i texten? Vilka antaganden baserar ni era kalkyler på?

5. Teamet

–        Vilka personer finns i teamet, vilka roller och relevanta erfarenheter ni har? Varför kommer just ert team kommer att lyckas med denna idé och bli framgångsrikt?

–        Hur de erfarenheter och kunskaper som saknas knytas till teamet?

–        Vad motiverar er? Varför gör du och ditt team detta?

6. Riskanalys

–       Har du fått några indikationer på att det finns kunder som är villiga att betala för er produkt/tjänst? Har ni gjort något marknadsundersökning.

–        Beskrivit och värderat de risker som finns i de olika delarna i er affärsmodell och som kan hotar ert företags framgångar (tekniska, ekonomiska, marknads-, miljö-, personalhinder, etc.)?

–        Hur ni hanterar dessa risker och minimerar deras negativa inverkan? (Ett förslag är beskriva detta genom olika troliga scenarior ).

7. Genomförandeplan

Skapa en genomförandeplan med aktiviteter och milstolpar över företagets framtid. Förslagsvis kan du använda dig utav ett s.k. ”GANTT-schema”.  Hur man gör ett GANNT-shema kommer att beskrivas inom kort

8-9. Likviditet- och Resultatbudget

Beskriv er budget och förklara de siffror ni anger och vilka antaganden ni har baserat siffrorna på. Hur man gör ett resultat och likviditetsbudget finns här

 

Peter Nordin

Grundare av Entrepreneurial Hive, Göteborg Citykonferens, Ardor och Nordux

5 TEDTalks som alla entreprenör borde titta på


Jag tycker att TED talks är fantastisk källa till nya idéer och tankar. Här kan man lära sig saker om människan och personlig utveckling till vetenskapliga genombrott och nya trender inom teknik. Talarna är duktiga och inspirerande samt ofta experter inom sitt område. Du kan genom att titta på TEDTalks utveckla dig som person samt entreprenör och företagare.

 

Det finns dock flera 1000 tals TedTalks och vilka ska man titta på? Om man inte har en massa tid att gå igenom alla så har jag sammanställt en lista på fem tedTalks som varje företagare bör se

 

1. Creative problem-solving in the face of extreme limits

Detta TEDTalk av Navi Radjou har spenderat många år att studera “jugaad”, även känd som innovation med väldigt begränsade resurser. Uppfunnen av företagare i tillväxtmarknader som räknat ut hur man får ut enorma värden utifrån begränsade resurser. Navi visar i sitt TEDTalk med en mängd exempel på människans uppfinningsrikedom. Navi delar också tre principer för hur vi alla kan göra mer med mindre.

 

Den första principen är: Håll det enkelt. Skapa inte lösningar för att imponera på kunder. Gör dem tillräckligt lätt att använda och lättillgänglig,

 

Andra principen: inte uppfinna hjulet på nytt. Försök att utnyttja befintliga resurser och tillgångar som är allmänt tillgängliga.

 

Tredje principen är: Tänk och agera horisontellt. Företag tenderar att skala upp vertikalt genom att centralisera verksamheten i stora fabriker och lager, men om du vill vara flexibel och ta itu med enorma kund mångfald, måste du skala ut horisontellt med hjälp av en distribuerad försörjningskedjan med mindre tillverknings- och distributionsenheter.

 

 

 2. How great leaders inspire action.

Detta TEDTalk är av Simon Sinek som utforskar idén om ledarskap och varför vissa människor är bättre på att inspirera till handling än andra. Sinek har letat och funnit vissa mönster som framgångsrika ledare har haft oavsett om det rör sig om Martin Luther King ledarskap i medborgarrättsrörelsen eller Apples ledarskap i näringslivet,

Speciellt viktigt för företagare och entreprenörer är slutsatsen att “Folk köper inte vad du gör. Folk köper varför du gör det”. För företagare som försöker att bli branschledande i sin egen nisch så är denna princip extra viktig att förstå.,. Titta på Sineks TEDTalk

 

3. The single biggest reason why startups succeed.

Bill Gross som grundaren inkubator Idea Lab försök i denna TEDTalk att förklara varför en startup kan vara mer framgångsrika än andra. Som en serieentreprenör och mentor för andra startups har Gross hade mycket erfarenhet i näringslivet. Han har sett stora företag misslyckas och företag med tillsynes dåliga affärsidéer lyckas och denna insikt fick honom att fundera vad som anledningen att företag lyckas.

 

Han gick igeom en massa företag och parametrar som

 • styrkan i affärsidén,
 • Teamet
 • Timing för lansering
 • tillgång till kapital
 • affärsmodellen.

Vad han fann var att en faktor ledde till framgång mer än någon annan – och det är timing. Se Bill Gross TEDTalk

 

 4. Do what you love. (No excuses!)

Gary Vaynerchuk recept till framgång är ganska enkelt och går att utläsa av av titeln av TEDtalket. Entreprenörer är ofta motiveras delvis av potentialen för stora inkomster eller av tanken på att äga egna företag. Men för att bli riktigt framgångsrik, måste du älska det du gör. Du måste vara i en bransch som du verkligen bryr sig om och göra den typ av arbete du faktiskt njuta. Annars kommer du aldrig vara nöjd.

 5. How to manage for collective creativity.

Detta TEDTalk av Linda Hill är perfekt för de som försöker maximera den kreativa potentialen i organisationer och team. Hill förklarar de bakomliggande orsakerna till hur man lyckas skapa kreativa team. Receptet har hon fått fram genom att hon undersöka några världens mest respekterade och mest kreativa företag

Slutsatsen är en enkel uppsättning verktyg och strategier som alla företagare kan använda för att komma på riktigt kreativa idéer .

 

Om du inte redan har sett dessa TEDTalks och du antingen är eller planerar att vara en entreprenör och företagare, se till att se dessa så fort som möjligt.

 

Peter Nordin

Grundare av Entrepreneurial Hive, Göteborg Citykonferens, Ardor och Nordux

Affärsplanen del 1 – Business model Canvas


Nu när du har en affärsidé som du testat är det dags för nästa steg att skriva en affärsplan. Affärsplanen är en beskrivning av företaget och dess verksamhet. Att skriva din affärsplan handlar inte bara om att skriva en massa saker utan att faktiskt fundera och planera hur du ska få din affärside att gå från dröm till ett fungerande företag. Den kan ses som ett strukturerat sätt att verkligen tänka igenom allt och se vad du måste göra och tänka på.

En bra genomtänkt affärsplan hjälper dig att tänka långsiktigt och hitta problem som kan lösas innan verksamheten kommit igång. Affärsplanen är dessutom ett hjälpmedel då du ska förklara samt sälja din idé till banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer.

Visst kan det kännas ovant och i vissa fall helt onödigt att skriva ner något som är nästan självklart, men din affärsplan är ett viktigt steg som gör att du i längden sparar tid och pengar.

Jag föreslår att man använder Business model canvas för att börja.

Business Model Canvas (BMC) är en modell och ett hjälpmedel som används för att enkelt och överskådligt att skapa en bild av din affärsmodell, dvs hur allt hänger ihop.

[yt4wp-video video_id=”QoAOzMTLP5s”]

 

Du kan ladda ner en redigerbar BMC här

Här under får du beskrivet vad som ska vara under respektive punkt

Värdeerbjudande

Beskriv vilka problem eller behov du löser med din idé och varför det är viktigt för din kund att få detta löst.

Kundsegment

Berätta hur kundgruppen ser ut, gärna i detalj. Förklara också hur du har verifierat att de tilltänkta kunderna faktiskt är intresserade av den lösning du erbjuder dem för att lösa deras problem.

Distributionskanaler

Hur och var kommer produkten/tjänsten att säljas.

Kundrelationer

Beskriv hur du ska skaffa kunder. Till exempel hur du ska göra ditt erbjudande känt för målgruppen. Berätta också om vad som krävs för att underhålla en kundrelation.

Intäkter

Tala om hur du ska tjäna pengar på din idé och från vilka håll du får in pengar. Till exempel genom direktförsäljning, återförsäljare, annonsförsäljning, serviceavtal, licensiering, franchising eller abonnemang.

Nyckelpartners

Skriv ner de samarbeten/partnerskap som är viktiga för din verksamhet, exempelvis leverantörer, distributörer, tillverkare, reklambyråer eller återförsäljare.

Nyckelaktiviteter

Beskriv vilka nyckelaktiviteter du och ditt team behöver vara duktiga på för att kunna skapa och leverera ert värdeerbjudande till kunden. Exempelvis tillverkning, produktutveckling, logistikhantering, försäljning, outsourcing, eller att utveckla mjukvara.

Nyckelresurser

Ange vilka de viktigaste resurserna är för att kunna skapa och leverera er produkt/tjänst. Till exempel personal, webbsida, maskiner, byggnader, fordon, patent eller varumärke.

Kostnader

Skriv ner, gärna i storleksordning, vilka de största kostnaderna är eller kommer att vara när företaget kommit igång.

Det här ska du sedan använda för att göra din affärsplan. Det skriver jag om i affärsplan del 2

Med värme

Peter

Grundare av Ardor.nu

P.S

Kom gärna på våra startup mondays

Från dröm till företag


dream

Det finns massor med människor som går och omkring och drömmer om att starta eget. Fast ofta gör man inget av dessa drömmar, utan de stannar vid just drömmar.

Hur gör man om man vill ta ide, tanke eller dröm till att driva ett företag?

Affärsidén är grunden till företagande. Utan en affärsidé som kunder är beredd att betala för så är det bara bortkastat att starta företag. För att starta företag och lyckas krävs en alltså en affärsidé som är väl genomtänkt. Din affärsidé kan vara:

 • att du säljer en etablerad tjänst eller produkt på ett helt nytt sätt
 • att du inriktar dig på en helt ny kundgrupp eller
 • att du säljer en helt ny tjänst eller produkt.

Affärsidén behöver alltså inte vara helt ny. Du kan försöka tränga dig in bland konkurrerande företag med samma affärsidé. Men det är ofta en fördel om affärsidén är ny på nåt sätt.

Få företag har en helt unik produkt. Ofta bygger affärsidén på en vidareutveckling och förbättring av en befintlig vara eller tjänst.

Det är svårt att skapa nya behov, men ofta går det att exploatera dolda behov. Försök finna en nisch för företagets verksamhet och se till att företaget är verkligt bra inom sitt speciella område.

Företagande något för dig?

Men innan du har kommit för långt ska du börjar med att fråga dig själv är om du verkligen vill starta företag?

Tänk på att du ofta måste arbeta hårt om du vill lyckas och att det kan ta tid innan du får så stora intäkter att du kan ta ut pengar ur företaget för egen del. Det är verkligen inte lätt att vara företagare. Om svaret är ja du vill bli företagare då kan du fortsätta fundera på din affärsidé, om inte så kan du sluta läsa här.

Hur skapar man en bra affärside med tanke på att det idag finns så många faktorer som påverkar ett företag?

Ja för många är det ju detta som är hindret till att man aldrig kommer från dröm till företag. Man vet helt enkelt inte hur man ska göra.

Hemligheten bakom en lyckad affärsidé är som sagt var att den ska gå att omsätta i pengar. Utan kunder som är villiga att betala för det du säljer blir ditt företag inte långlivat.

När du väl har hittat din affärsidé är det bra att skriva ner den så snart som möjligt och fatta dig kort. Det räcker med några meningar. Affärsidén bör vara kortfattad, enkel och gå att förklara för utomstående. .
Affärsiden bör innehålla en beskrivning av produkten/tjänsten/sortimentet och hur verksamheten ska bedrivas. 
Beskriva också vad ditt företag ska tjäna pengar på samt försök också specificera en nisch som gör affärsidén speciell.

Utvärderingen av affärsidén.

Nu när du har din affärside nerskriven är det dags att utvärdera den. Var kritisk och ärlig mot dig själv. Du tjänar på att identifiera eventuella brister så fort som möjligt eftersom då har du inte investerat för mycket resurser i onödan.

Utgångspunkten i utvärderingen av affärsidén kan vara att kartlägga marknaden och konkurrenterna.

Några frågor som är viktiga att fundera kring är:

 • Behövs produkten?
 • Vad är det som gör att kunden kommer att välja just din produkt ?
 • Vilken är din kundgrupp?
 • Hur stor är marknaden 

?
 • Konkurrenskraft gällande nisch, pris, kvalité, design?
 • Hållbarhet ur ett miljö, socialt och ekonomiskt perspektiv?

 

 • Har du kompetensen?
 • Behöver du ett team?
 • Har du finansieringen eller behövs det finansiering

En viktig del för företagets verksamhet är också möjligheten till marknadsföring och distribution av produkten eller tjänsten.

 • Vilken strategi ska användas?
 • Hur ska produkterna/tjänsterna säljas?
 • Hur ska du hitta kunder?
 • Vilka försäljningskanaler kan användas?
 • Hur ska eventuell lagerhållning fungera?
 • Hur ska marknadsföringen finansieras?

Då du har funderat över olika aspekter av affärsidén och kommit fram till att en efterfråga på produkten troligen finns, är det dags att testa och fråga personer i din närhet om vad de tänker om din affärsidé. På så sätt kan du mer information som du kanske missat eller inte tänkt på.

Bli inte ledsen!

Bli inte nedslagen om personer runt omkring dig ger dig mycket negativ feedback på din affärsidé. Ofta är finns det en del sanning i vad påpekar och det är oftast saker som du kommer måste hantera, så se det bara positivt att de har hjälpt dig identifiera dessa utmaningar i ett tidigt skede och hitta sätt att lösa dessa utmaningar.

Gör en demo

Om det är möjligt gör en demo produkt be folk testa den för att se om du måste göra några anpassningar. Kanske du kan be någon bekant eller ett företag att testa en betaversion av produkten gratis mot att du feedback. Ett annat sätt kan vara att göra ett frågeformulär där personer i den tilltänkta målgruppen får svara på frågor om hur produkten/ tjänsten skulle vara utformad för de skulle köpa.

Att ständigt anpassa sig är en del av att driva företag.

Tänk på att du måste alltid anpassa dig till nya förhållanden i omvärlden och hela tiden utveckla din affärsidé. Det gäller helt enkelt att aldrig stanna upp eller slå sig till ro. Det är just det som många tycker är tjusningen med att vara företagare.

Nu när du har en affärside är nästa steg att göra en affärsplan.

Med värme

Peter Nordin

Läs nästa del om hur skapar en affärsplan

 

Långsiktighet och entreprenörskapsdagen


  

Den första paneldebatten handlar om långsiktighet i entreprenörskapet. De som deltar i paneldebatten är Anna Borgeryd från Polarbröd, Christoffer Sjögren från Städarna Sverige samt Henrik von Stockenström från funder by me.

Peter Nordin

Almedalen kör igång med entrprenörskapsdagen


  Idag börjar vi med Almedalens första seminarium ochet är Nationella Entreprenörskapsdagen.

Peter nordin

Almedalen del 1


Just nu sitter jag på färjan på väg över till Visby och Almedalsveckan. Det var inte helt självklart att jag skulle åka till Almedalsveckan i år men blev bestämt när jag av en slump fick boendet fixat.
Man kan ju undra varför jag som företagare och entreprenör ska åka till Almedalen? Det är väl bara politiker och politiskt intresserade som åker till Almedalen. Så låt mig börja förklara vad jag anser almedalen är och vad jag gör här.
För det första: Vad är Almedalsveckan?
Många tror att Almedalen bara är en mötesplats för politiskt intresserade. Det finns till och med de som kallar det för politikerveckan. Fast Almedalsveckan är så mycket mer än så. Den samlar intresseorganisationer, samällsförändrare, debattörer, företagare och entreprenörer. Under veckan kryllar staden av folk som är där för att knyta kontakter, gå på seminarier.
För många är riksdagspartierna huvudnummer och varje parti har en varsin dag då deras politik står i fokus . Under kvällen på ”sin dag” talar partiledaren från Almedalens scen. Eftersom alla riksdagspartier ska ha varsin dag blir Almedalsveckan olika lång under olika mandatperioder beroende hur många riksdagspartier som valts in. Efter att Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen 2010 förlängdes veckan med en extra dag, till exempel.
Vem åker till Almedalen?
2014 året hade Almedalsveckan ca 30 000 besökare, som tillhörde någon av följande kategorier:
Organisationer: Många ideella organisationer är på Almedalsveckan . Almedalsveckan är ett effektiv sätt att synas och komma i kontakt med många makthavare samtidigt.
Företagare: De flesta stora företag arbetar med statliga eller kommunala organisationer eller företag som bedriver något sorts lobbyarbete och har därför en delegation på plats.
Entreprenörer: personer som brinner för entreprenörskap och företagande. Vill påverka politiker om vikten av att underlätta för nystartade och småföretagare.
Makthavare: Politiker och tjänstemän från kommun, stat, departement, landsting, myndigheter m.fl. åker dit för att lyssna och delta i diskussioner kring just deras arbetsområden.
Branschexperter är där för att prata om sina intresseområden och försöka driva igenom förändringar de tycker behövs.
Journalister är där och skriver om snackisarna.
PR-konsulter är där och hjälper organisationer att nå genom bruset.
”Vanligt folk” med politikintresse, men utan anknytning till förening, politiskt förbund, myndighet eller företag.

Vad är så speciellt med Almedalen ?

Almedalen är så speciellt för att så det under en vecka samlar Sveriges politiker. organisationer och näringsliv på ett ställe där man öppet kan diskuterar frågor med varandra. Politiker har möjlighet att lyssna in åsikter från alla möjliga sorters organisationer. Dessutom sker många mötena i mingelform där alla är likvärdiga och miljön är avslappnad.
Fast denna form av mingelmöten har kritiserats. Kritiker menar att nivån på vad som diskuteras under de sena kvällarnas rosémingel inte alltid är särskilt hög.
Vad finns att göra i Almedalen?

Huvudsyftet med att åka till Almedalen är oftast att 1.) träffa folk och nätverka 2.) att utbyta idéer. För att lättare få ut sina idéer hålls en massa seminarier och mingel med olika teman.
Ett seminarium innebär att en arrangör skapar samtal kring ett bestämt tema, som är relevant för deras organisation. Seminarierna är oftast ett forum för envägskommunikation, med en föreläsare eller panel som pratar inför publik. För att skapa tvåvägskommunikation mellan besökare arrangeras mingel på kvällarna. Ett mingel innebär att en organisation bjuder in besökare att dricka och äta för att träffa andra och prata samt utbyta idéer.
Hur hittar man mingel och seminarier?

Alla seminarier 2015 finns listade på Almedalens hemsida . Mingel kan vara lite svårare att hitta. Vissa mingel har helt stängd inbjudningslista, och för att komma in där måste du ha fått en inbjudan i förväg. Andra mingel är semi-öppna; alla kan anmäla sig till dem, men man måste anmäla sig i förväg. Men några mingel är öppna för allmänheten. De semi-öppna och öppna minglen utannonseras ofta på de respektive organisationernas facebooksida eller hemsida. Med 3 500 seminaries och mingle som tävlar om uppmärksamheten är det de som lyckas profilera sig tydligast som får ut mest av sina insatser
Hur åker man dit?

Antingen kan man åka till Visby med flyg från Sturup (Malmö) eller Arlanda (Stockholm), eller så tar man färja från Nynäshamn eller Oskarshamn. Att segla dit är också populärt, för de som har den möjligheten.
De flesta besökare går samman och hyr ett hus i utkanten av Visby där det är billigare hyror, bor på hotell eller hittar ett vandrarhem i närheten. Några idrottsföreningar och skolor öppnar också upp sina lokaler för besökare.

Jag hoppas vi ses i under veckan 

Peter Nordin

Entrepreneurial Hive

          

Entrepreneurial Hive samarbetar med Jansson & Norin


logo-janssonnorin

Som ett första steg  kommer Jansson & Norin att hålla i en pop-up Legal Clinic i samarbete med Entrepreneurial Hive de närmaste två måndagarna som sedan tas upp i augusti efter semestern. Jansson & Norin Legal Clinic går ut på att Jansson & Norin erbjuder företag kostnadsfri juridisk rådgivning on-site något som  har varit  ett mycket uppskattat koncept under våren på på SUP46 i Stockholm. Vårt syfte och vår ambition med konceptet är att göra affärsjuridiken mer lättillgänglig för entreprenörer samt att skapa ett forum för affärsutveckling och juridisk problemlösning.

Skärmavbild 2015-06-15 kl. 12.24.47Entrepreneurial Hive ligger bakom ett annat lyckat koncept – Startup Mondays – som äger rum i deras lokaler vid Kungsportsplatsen. Under Startup Mondays öppnas E-Hives lounge upp som arbetsplats för entreprenörer – även för de som inte är medlemmar. Startup Mondays är ett bra forum för att träffa andra entreprenörer och utbyta erfarenheter – och nu är vi glada att kunna erbjuda möjligheten att slå sig ner och prata med en av Jansson & Norins affärsjurister på plats.